FOD Mobiliteit en Vervoer

Update Dronewetgeving

31-12-2020

categorie OPEN


In de tabel hieronder ziet u of uw vluchten tot de categorie OPEN behoren, en in welke subcategorie ze vallen: 


EXPLOITANT

Wie valt er in de categorie open?

 • Alle recreatieve piloten mogen vluchten uitvoeren in de categorie OPEN. Normaal gezien vallen de meeste recreatieve vluchten in deze categorie. Lees voor de zekerheid de tabel waarn alles wordt samengevat nog eens na. Voor activiteiten van modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen worden er echter bijzondere bepalingen voorzien.
 • Professionele exploitanten mogen hun vluchten ook uitvoeren in de categorie OPEN zolang zij zich aan de relevante exploitatievoorwaarden houden. 

 Hoe kan ik vluchten uitvoeren in de categorie OPEN?

 • Verzekering: u moet een verzekering afsluiten om alle mogelijke lichamelijke en materiële schade te dekken, voor u uw registratieaanvraag indient.
  • UAS met een maximale startmassa < 20 kg: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;  Het is mogelijk dat uw gezinsverzekering puur recreatieve vluchten dekt. Vraag dit zeker na bij uw verzekeraar!
  • UAS met een maximale startmassa ≥ 20 kg: specifieke verzekering;  u moet een verzekering afsluiten overeenkomstig de bepalingen in de verordening betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen (Verordening (EG) Nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004).
 • Zich registreren: Als u in België woont of als uw hoofdkantoor hier gevestigd is, dan moet u zich verplicht bij het DGLV registreren als "UAS-exploitant"  via een online portaal(externe link) voor u vluchten mag uitvoeren. Aan het einde van de registratieprocedure krijgt u een registratienummer voor UAS-exploitanten, dat u op alle door u gebruikte drones moet aanbrengen.
  • U moet zich niet registreren als u:
   • een UAS gebruikt van minder dan 250 g zonder camera of andere sensor die persoonsgegevens kan opvangen ;
   • een "speelgoeddrone" gebruikt (die dus voldoet aan richtlijn 2009/48/CE over speelgoed) van minder dan 250 g, zelfs als er een camera of andere sensor opzit.
  • Uw UAS zelf moet niet worden geregistreerd.
  • Met uw registratienummer mag u in alle Europese lidstaten vliegen.

 

Beginnen met vliegen: u hoeft dit niet aan te geven bij het DGLV. U hoeft uw UAS enkel te laten besturen door een bekwame piloot en de voorwaarden te respecteren van de subcategorie waarin de vluchten plaatsvinden, inclusief het gebruik van een UAS met het correcte klasselabel. 

 

PILOOTHoe vliegen in de categorie OPEN

 • Opleiding: om een vlucht in de categorie OPEN uit te voeren, moet u de fabrieksinstructies van uw UAS goed kennen en de vereiste opleiding volgen voor de subcategorie waarin uw vlucht valt. 
  • Subcategorieën A1 en A3: de opleiding en het examen vinden online plaats. Als u slaagt voor het examen, ontvangt u een certificaat van de online opleiding dat vijf jaar geldig is.
  • Subcategorie A2: Voor deze subcategorie moet u niet alleen het certificaat van de online opleiding behaald hebben, maar ook: 
   • een praktijkopleiding volgen die als zelfstudie mag worden uitgevoerd volgens de exploitatievoorwaarden van subcategorie A3 (op minstens 150 m van bewoonde gebieden);
   • slagen voor een extra theoretisch examen dat bij het DGLV wordt georganiseerd. Bij uw inschrijving zal enkel worden gevraagd om aan te geven dat u effectief de vereiste competenties hebt behaald bij de vereiste praktische zelfscholing.

Na te slagen voor het extra theorie-examen zal u een vaardigheidscertificaat van piloot op afstand krijgen.

 

Wat moet ik kennen?

 • UAS van minder dan 250 g (C0 of zelfgemaakt): het is niet nodig om de online opleiding te volgen om deze UAS te mogen besturen. U moet enkel de gebruikershandleiding van uw toestel goed doorgenomen hebben. We raden u ook aan om de gratis online opleiding te volgen. 
 • Modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen: Leden van modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen mogen met UAS of modelluchtvaartuigen vliegen tijdens clubactiviteiten zonder een opleiding te hebben gevolgd. Ze moeten echter wel voldoen aan de opleidingsvereisten die zijn vastgelegd door de modelluchtvaartfederaties en de clubs. Voor alle vluchten die niet binnen de activiteiten van de club vallen moet een modelluchtvaartpiloot echter wel de opleidingsvoorschriften hierboven volgen.

 Wanneer in de categorie OPEN vliegen?

 • Overdag: zonder bijkomende voorwaarden.
 • 's Nachts: 's nachts vliegen in de categorie OPEN mag zolang de vlucht aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Zichtbaarheid: alle vluchten moeten steeds plaatsvinden binnen het zicht van de piloot plaatsvinden (VLOS = (Visual Line Of Sight)): Vluchtuitvoering binnen zicht.). U moet dus steeds uw UAS goed kunnen onderscheiden, zelfs 's nachts, om de regels rond zichtbaarheid te respecteren. De vliegomgeving moet er een zijn waar u de hele vlucht lang uw toestel kunt zien. 
  • Veiligheid: er moet de hele vlucht lang een groen knipperlicht branden dat de zichtbaarheid van het UAS in de lucht garandeert.

 

TOESTEL

Afhankelijk van de subcategorie mag een UAS in de categorie OPEN wel of niet over bepaalde zones vliegen

 

 • Klasselabel

Uw UAS moet een klasselabel hebben om aan alle technische vereisten te voldoen voor gebruik in de categorie OPEN. Deze lopen van C0 tot C4. Dit label moet in de vorm van de onderstaande logo's komen:


Op het UAS dat u nu heeft, staat misschien CE omdat het aan andere normen voldoet (over bijvoorbeeld elektromagnetische emissies). U kunt bovenstaande logo’s gebruiken om te weten te komen hoe het etiket dat door de fabrikant op de drone is aangebracht eruit moet zien. In het geval dat de fabrikant geen van deze labels op uw drone heeft aangebracht, moet u uw drone als niet-Cx-conform beschouwen waarvoor het gebruik ervan in de categorie Open onderhevig is aan een overgangsperiode is (gebruik in de categorie Limited tot 1/1/2023), daarna is hij enkel nog bruikbaar in de A1- of A3-subcategorie.

 

Aangezien de meeste UAS die vandaag op de markt zijn niet over dit soort klasselabel beschikken, en om exploitanten niet te verplichten snel zo'n UAS aan te kopen, is er vanaf 31 december 2020 een tussentijdse regeling voorzien door de Europese wetgeving.

 

 • UAS-register voor exploitanten 

Er bestaat geen register met UAS in de categorie OPEN

Categorie SPECIFIC


Uw vluchten vallen in de categorie SPECIFIC als ze niet aan de voorwaarden van de categorie OPEN kunnen voldoen. Het gaat over vluchten:

 • met een verhoogd risico
 • hoger dan 120 m AGL (AGL: Above Ground Level, hoogte ten opzichte van de grond)
 • boven mensen
 • buiten zicht (BVLOS)
 • voor dropping 


EXPLOITANT

UAS-vluchtuitvoeringen in deze categorie zijn toegestaan:

 • Met een declaratie: als de vluchten die u wilt uitvoeren voldoen aan de eisen voor vluchtuitvoeringen in een standaardscenario (STS), dan is het voldoende om deze aan te geven bij het DGLV via het Droneportal. U krijgt dan een bevestiging van de ontvangst en volledigheid waarmee u meteen kan beginnen vliegen. In Verordening (EU) 2019/947 worden twee Europese standaardscenarios gedefinieerd die van toepassing zijn vanaf 2 december 2021:
  • STS-01 — VLOS boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een bevolkte omgeving;
  • STS-02 — BVLOS waarbij luchtruimwaarnemers aanwezig zijn boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een dunbevolkte omgeving. 
   • Vliegen in een andere EU-lidstaat: uw Belgische verklaring is geldig in alle lidstaten van de Europese Unie. Voor u gaat vliegen in een ander land moet u gewoon een kopie van uw declaratie en van de bevestiging van de ontvangst en volledigheid doorgeven aan de instantie verantwoordelijk voor burgerluchtvaart van dat land. 
 • Met een exploitatievergunning: als de vluchtuitvoeringen die u wilt uitvoeren niet in een standaardscenario passen moet u een exploitatievergunning aanvragen bij het DGLV voor u kunt beginnen vliegen.
  • Operationele risicobeoordeling: vergunningen worden toegekend op basis van een risicoanalyse die wordt uitgevoerd volgens een methode genaamd SORA ("Specific Operations Risk Assessment", risicobeoordeling van specifieke uitvoeringen), die door JARUS is ontwikkeld en door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) is erkend als aanvaardbare wijze van naleving (Publicatie van 9 oktober 2019, AMC1 voor artikel 11 van verordening (EG) 2019/947). Als u meer wilt weten over hoe operationele risico's worden beoordeeld, kunt u de EASA-publicaties over AMC (aanvaardbare wijzen van naleving) raadplegen. 

Hoe verkrijg ik deze vergunning?​(externe link)

 

 • Vliegen in een andere EU-lidstaat: als u een exploitatievergunning hebt verkregen in België moet u een kopie van uw vergunning sturen naar de autoriteit bevoegd voor luchtvaart van het land waar u wilt vliegen. U moet ook aangeven waar de vluchtuitvoeringen zullen plaatsvinden en, indien nodig, welke risicobeperkende maatregelen u neemt naargelang de omstandigheden ter plaatse (luchtruim, geografie, bevolkingsgraad, klimaat...) bij de bevoegde burgerluchtvaartautoriteit ter plaatse. Na bevestiging dat de genomen risicobeperkende maatregelen voldoende zijn, mag u beginnen met vliegen in dit land. 

 

 • Met een LUC: een certificaat van exploitant van lichte UAS ("Light UAS operator certificate", LUC) is een certificaat dat enkel aan een rechtspersoon kan worden toegekend (bedrijf of organisatie).

Als UAS-exploitant kan u het DGLV vragen om te evalueren of uw organisatie over de nodige structuur (organisatie, personeel, procedures,...) en capaciteiten beschikt om de operationele risico's van een vluchtuitvoering zelf te beoordelen. De nodige competenties zijn vastgelegd in deel C van Verordening (EU) 2019/947.

 

Als het DGLV oordeelt dat u in staat bent om zelf de risico's van uw UAS-vluchtuitvoering in te schatten, krijgt u een certificaat van exploitant van lichte UAS (LUC) dat bepaalde bevoegdheden aan uw organisatie verleent afhankelijk van de mate van volwassenheid van uw organisatie. De organisatie krijgt mogelijk zelfs de bevoegdheid om zelf bepaalde vluchtuitvoeringen goed te keuren zonder vooraf een vergunning aan te vragen bij het DGLV.

 

De bevoegdheden zijn:

 • vluchten uitvoeren die binnen een standaardscenario vallen zonder een declaratie in te dienen;
 • zelf vluchtuitvoeringen goedkeuren op basis van een op voorhand uitgewerkte risicoanalyse ("Pre-Defined Risk Assessment", PDRA) zonder vergunning aan te vragen bij het DGLV;
 • zelf vluchtuitvoeringen goedkeuren die binnen het kader van het LUC vallen zonder vergunning aan te vragen bij het DGLV.

 

Een LUC is ongelimiteerd geldig zolang de organisatie zich aan de eisen van het LUC houdt. Een LUC kan echter wel beperkt, geschorst of ingetrokken worden door het DGLV of teruggegeven worden door de exploitant.

 

 Wie? Voor wie is de categorie SPECIFIC?

 • Alle  UAS-exploitanten, professioneel of recreatief, wiens beoogde vluchtuitvoeringen niet in de categorie OPEN passen. 

 

Hoe? Hoe kan ik vluchten uitvoeren in de categorie specific?

 • Verzekering: u moet een verzekering afsluiten om alle mogelijke lichamelijke en materiële schade te dekken, voor u uw registratieaanvraag indient. Deze moet in overeenstemming zijn met de bepalingen in de Verordening betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen (Verordening (EG) Nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004).
 • Zich registreren: als u in België woont of als uw hoofdkantoor hier gevestigd is, dan moet u zich bij het DGLV registreren als "UAS-exploitant"  via een online portaal(externe link) voor u vluchten mag uitvoeren. Aan het einde van de registratieprocedure krijgt u een registratienummer voor UAS-exploitanten, dat u op de door u gebruikte UAS moet aanbrengen.
  • Uw UAS zelf moet niet worden geregistreerd.
  • Met uw registratienummer mag u in alle Europese lidstaten vliegen.

 

 

PILOOT

Wie? Wie mag vliegen in de categorie SPECIFIC?

 • Recreatieve piloten op afstand van 16 jaar of ouder.
 • Professionele exploitanten van 16 jaar of ouder.

 

Hoe? Hoe vliegen in de categorie SPECIFIC?

Opleidingen: de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in deze categorie een UAS te besturen worden bepaald door:

 • ofwel het standaardscenario dat u in uw declaratie aangeeft en waaronder uw vluchtuitvoeringen zullen vallen;
 • ofwel de operationele risicobeoordeling, uitgevoerd door de UAS-exploitant, op basis waarvan bepaald wordt welke opleiding(en) u eventueel moet volgen en welke examens u eventueel moet afleggen om de vluchten veilig uit te voeren. 

 

Om dit te vergemakkelijken heeft het DGLV een lijst opgesteld met instanties die verantwoordelijk zijn voor theorie- en praktijkopleidingen met details over welke opleidingen er worden gegeven. 

 

Al piloot: wat gebeurt er met uw attest of bewijs van bevoegdheid? 

 

Het DGLV houdt rekening met het ervaringsniveau van afstandspiloten die al een bewijs van bevoegdheid voor klasse 1 of een attest voor klasse 2 hebben bij het beoordelen van vergunningsaanvragen. Het DGLV kan extra competenties of opleidingen eisen als de beoogde vluchtuitvoeringen niet goedgekeurd zijn door het koninklijk besluit van 10 april 2016, of als de nodige competenties niet vermeld worden in de opleidingseisen van het koninklijk besluit van 10 april 2016.

 

Wanneer? Wanneer in de categorie SPECIFIC Vliegen?

 • Overdag: geen bijkomende beperkingen buiten de vereisten om de vergunning te verkrijgen.
 • 's Nachts: geen bijkomende beperkingen buiten de vereisten om de vergunning te verkrijgen.

 

TOESTEL

UAS-register voor exploitanten 

 

Er bestaat geen UAS-register voor de categorie SPECIFIC. De UAS-exploitant moet echter wel in zijn of haar declaratie of vergunningsaanvraag aangeven welke toestellen hij of zij wil gebruiken. 

 

Technische vereisten 

 

In de Europese standaardscenario's moet u, afhankelijk van het scenario, een drone gebruiken met een klasselabel C5 of C6. 

Voor vluchtuitvoeringen waarvoor een vergunning nodig is, wordt de technische informatie over het UAS (remote ID, geobewustzijn, octocopter, certificaten...) in de exploitatievergunning beschreven op basis van de operationele risicobeoordeling. 

 

Bij vluchtuitvoeringen die uitgevoerd worden met een certificaat van exploitant van lichte UAS (LUC) moet de technische informatie over het UAS in dit certificaat beschreven staan.